Đóng

Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN”

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng/ Phó phòng Điều Dưỡng Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học […]

Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN”

Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng/ Phó phòng Điều Dưỡng Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám;   Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOA XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục  “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM CƠ BẢN” Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Bác sỹ Trưởng/Phó Khoa Xét nghiệm Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; […]