THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN”

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; – Ông/Bà Trưởng/ Phó phòng Điều Dưỡng Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học […]